รับจ้างเหมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

รับจ้างเหมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
 ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการรับเหมาแรงงานในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด และจัดส่งแรงงานเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง ตามตำแหน่งและคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ ผู้ว่าจ้างประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถควบคุมอัตราการมาทำงานของพนักงานได้ตามที่กำหนด

สามารถเปลี่ยนตัวพนักงานได้ หากมีการปฏิบัติที่ผิดไปจากข้อตกลง ข้อบังคับ หรือขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอันดี สามารถเพิ่มหรือลด จำนวนพนักงานได้ตามความต้องการ

สามารถหาพนักงานทดแทนกรณีลาออกได้อย่างรวดเร็ว

สามารถลดภาระการบริหารงานบุคคลในส่วนของการรับสมัครพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน  การปฐมนิเทศ การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ตรวจสอบข้อมูลบันทึกการมาทำงาน  พร้อมทั้งรายงานการมาทำงาน การหยุดงาน การได้รับงานพิเศษ หรือสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้พนักงานพร้อมค่าจ้าง อย่างถูกต้องตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

จัดการด้านสวัสดิการให้กับพนักงานตามรายการที่ตกลงกันไว้ เช่น การแจกจ่ายเครื่องแบบ อุปกรณ์ความปลอดภัย อาหาร การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต เป็นต้น

ลดความรับผิดชอบและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะนายจ้างตรง

สามารถลดความกังวลเกี่ยวกับสหภาพแรงงานการยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยที่ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีส่วนร่วม ส่งเสริมมาตรการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการเท่านั้น

สามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานจนพอใจ ก่อนทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสม โอนบรรจุเข้าเป็นพนักงานของตน

Powered by MakeWebEasy.com